ReadyPlanet.com
dot dot
โครงสร้างการบริหารงานและบุคลากร

 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 

 ดร.ดำรงพล  ดอกบัว   ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอกการบริหารการศึกษา (Ph.D)MAGADH  UNIVERSITY  BODH-GAYA

  

 

 กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มวิชาการ  กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   กลุ่มกิจการนักเรียน
       

       นางรำพงษ์     ภามาตย์         ครูประจำชั้นห้องอนุบาล 1/2   ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต     สาขาภาษาไทยวิทยาลัยครูเลย

นางสุพัตรา            ไชยทองศรี    ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1   ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการประถมศึกษา  สถาบันราชภัฎมหาสารคาม

นางสาวศศิธร    คงพันธ์         เจ้าหน้าที่ธุรการ   ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต  สาขา การบัญชี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      นางภัทราวัลย์     ดอกบัว           หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน   ปริญญาตรีบริการธุรกิจบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
       
นางสาวจุฑาภรณ์     สอนศิลพงศ์    ครูประจำชั้นห้องเตรียมอนุบาล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น   นางสาวปติมา          เปรุนาวิน      ครูประจำชั้นอนุบาล  1/2    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   

นางสาวอังคนางค์    อยู่บัว           ครูประจำชั้นห้องอนุบาล 3/2       ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต     สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       
นางเมธาพร  แจ่มใส   ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 2  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี  โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์  นางสาวสโรชา  วันปลั่ง   ครูผู้ช่วยห้องอนุบาล 2/1   มัธยมศึกษาปีที่ 6  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรเงรียน  อำเภอเมืองขอนแก่น   นางสาวยุวันดา            บุญชม      ครูประจำชั้นอนุบาล   3/1   ปริญญาตรีศาสนศาสบัณฑิต   สาขา   การสอนภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
       
นางสาวไอรีน  เภรีฤกษ์   ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล  1/1  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา      นางสาวจีระนันท์  พิมพ์ประจบ   ครูพี่เลี้ยงห้องเตรียมอนุบาล 1  มัธยมศึกษาปี่ที่ 6   โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    นางศรีสังวาลย์            พุ่มเที่ยง    ครูประจำชั้นห้องอนุบาล 1/1 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
       
นางสาวพัชริดา  ศรีรูปี   ครูพี่เลี้ยงชั้นเด็กเล็ก  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านกนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  นางสาวสุดธิดา     เสนารักษ์        ครูพี่เลี้ยงห้องเด็กเล็ก  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาคหกรรม    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น         นางสาวหนึ่งฤทัย  บรรพแก้ว    ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2      ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์   สาขา  การประถมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์
       
  นางสาวศิริรัตน์  ชูถึง  ครูพี่เลี้ยงห้องเด็กเล็ก  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       นางสาวศศิลักษณ์   ศรีดาลาด   ครูผู้ช่วย  อนุบาล 1/2  มัธยมศึกษาปีที่ 6  ศูนย์บรกิารการศึกษานอกโรงเรียน    อำเภอเมืองขอนแก่น
       
           นางสาวน้ำเพชร  กำลังฤทธิ์    ครูสอนคอมพิวเตอร์    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัย เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว