ReadyPlanet.com
dot dot
รับสมัครครูคลิกที่นี่ !


 

          โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่นเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างทำการสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาลปีที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นเนอส์เซอรี่

  

          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          1.  รับสมัครเฉพาะเพศหญิง

          2.  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา   สาขาการศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา  นาฏยศิลป์ 

          3.  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  หรือได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          4.  หากมีประสบการณ์การสอนในระดับอนุบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

          เอกสารและหลักฐานนำมาประกอบการสมัคร

          1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

          2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

          3.  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

          4.  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  หรือสำเนาหนังสือรับรอง 

              สิทธิ  จำนวน  1  ฉบับ

         5.  แฟ้มผลงานครู  ( Teaching  Portfolio )  จำนวน  1  เล่มขึ้นไป

          6.  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว  จำนวน  1  แผ่น 

             ( ถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน )

 

          เปิดรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่  โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น  หมู่บ้านการเคหะขอนแก่น  เลขที่  3/562     ถ. กลางเมือง  ต. เมืองเก่า  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  40000   โทรศัพท์          (043) 222033  ,  0812626033

 

 

 

รับสมัคร ครูสายอนุบาล ผู้จบการศึกษา ปริญญาตรีปฐมวัย หรือผู้ที่มีประสบการณ์สูง

หรือผู้ที่มีความสารถทางด้านอื่นๆ และเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กอนุบาล จำนวน 5 อัตราจ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น หรือ ที่โทร (043)222033 ทุกวันเวลา 08.00-17.00 นชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว