ReadyPlanet.com
dot dot
ระเบียบการ


ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

 

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น  เป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ , เตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

เด็กนักเรียนอายุ  1ปี ชั้นเนอสซอรี่ ค่าเล่าเรียน+ค่าเลี้ยงดู+ค่าอาหารเป็นรายเดือน     เดือนละ 1,200 บาท ( รับสอนเลี้ยงดูให้ทุกวันไม่มีวันหยุด ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ )

 

 

1.  การรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ  1  ปี  บริบูรณ์  จนถึง  6  ปี  ( นับถึงวันเปิดเรียน )  เข้าเรียนในชั้นเนอสเซอรี่ , เตรียมอนุบาล  ,  อนุบาล 1 , อนุบาล 2  และอนุบาล 3  การรับนักเรียนเข้าเรียนรับในทุกภาคเรียน

 

2.  การมอบตัว

ผู้ปกครองนักเรียนต้องพานักเรียนพร้อมหลักการสมัครเพื่อมามอบตัวนักเรียนโดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

1.  ใบสมัคร  จำนวน  1  ฉบับ

2.  สำเนาสูติบัตร  จำนวน  1  ฉบับ

3.  สำเนาทะเบียน  จำนวน  1  ฉบับ

4.  รูปถ่ายนักเรียน  จำนวน  2  ใบ

 

3.  อัตราค่าธรรมเรียนการเรียนและค่าธรรมอื่น

                ชั้นเนอสเซอรี่ , เตรียมอนุบาล  ค่าเลี้ยงดู  , ค่าอาหาร  เดือนละ  1,200  บาท

                ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 เรียนฟรี   ค่าอาหารเครื่องดื่มผ่อนชำระเดือนละ 800 บาท  มีบริการรถตู้รับ-ส่ง เด็กนักเรียนถึงบ้าน บุตรข้าราชการรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกเงินคืนได้   จ่ายเพียง      เท่านั้น  อาคารเรียนใหม่ สะอาด ห้องเรียนติดแอร์

 

4.  กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน

                ชั้นเนอสเซอรี่ , เตรียมอนุบาล  เปิดเรียนทุกวันและทุกภาคเรียน

                ชั้นอนุบาล 1 , 2  และ 3  เปิดเรียน 2  ภาคเรียนใน 1  ปีการศึกษา ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1  ระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  -  1  ตุลาคม ในปีนั้น

                ภาคเรียนที่  2  ภาคเรียนที่  2  ระหว่างวันที่  21  ตุลาคม  -  1  เมษายน ในปีนั้น

 

5.  กำหนดเวลาเข้าเรียน

ระดับชั้นเนอสเซอรี่ , เตรียมอนุบาลเข้าเรียนเวลา  07.00 น.  เลิกเรียนเวลา  17.00  น.

ระดับชั้นอนุบาลเข้าเรียนเวลา  07.00 น.  เลิกเรียนเวลา  17.00  น.

 

6.  ระเบียบการแต่งกาย

ระดับชั้นเนอสเซอรี่ , เตรียมอนุบาล  นักเรียนชาย หญิง  แต่งกายด้วยชุดลำลอง

                ระดับอนุบาล  นักเรียนชาย

เสื้อสีขาว  แขนสั้น  คอปก  ผ่าหน้าตลอด  มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย  เหนือกระเป๋าปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีแดง  ด้านขวาปักอักษรย่อของโรงเรียน  อ.ค.ข.  ด้วยด้ายสีแดง

กางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน

ระดับอนุบาล  นักเรียนหญิง

เสื้อสีขาว  แขนสั้น  คอบัวมน  ผ่าหน้าตลอด  มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย  เหนือกระเป๋าปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีแดง  ด้านขวาปักอักษรย่อของโรงเรียน  อ.ค.ข.  ด้วยด้ายสีแดง

กระโปรงสั้นสีน้ำเงิน

ถุงเท้า  นักเรียนชาย หญิง สวมถุงเท้าสั้นสีขาว

รองเท้า  นักเรียนชาย หญิง สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ  ชนิดมีสายคาดติดกระดุมหรือเทป

ชุดพื้นเมือง  แต่งกายชุดพื้นเมือง  ( เสื้อเหลืองดอกคูน )  ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

 

7.  การจัดการศึกษา  การวัดและประเมินพัฒนาการ

การจัดการศึกษา  การวัดและประเมินพัฒนาการในระดับชั้นเนอสเซอรี่ , เตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3  ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  กระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นที่จะให้การอบรมเลี้ยงดู  และให้การศึกษาแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี   เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

ค่าบริการรถรับส่ง 2ขาไปกลับเดือนละ 500บาท
ค่าบริการรถรับส่ง 1ขา ( เลือกเอาขาไปหรือขากลับ ) เดือนละ 300บาท
( บ้านเด็กนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนท่าพระวิทย์ฯ ตอนไปรับเช้าเวลาโดยประมาณ 06.30น.
ตอนไปส่งเย็นเวลาโดยประมาณ 17.00น. )
 
เอกสารการสมัครเรียน
 
1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
3. รูปถ่าย ขนาดใดก็ได้ จำนวน 2 แผ่น
 
อุปกรณ์ส่วนตัวที่ต้องนำมาที่โรงเรียน
 
1. กระเป๋าสำหรับใส่สิ่งของ
2. เสื้อผ้าสำหรับนำมาเปลี่ยนอย่างน้อย 3  ชุด
3. ที่นอน
4. ผ้าอ้อมและผ้าเช็ดตัว
5. ขวดนมและนมที่ดื่ม
6. ขวดน้ำ
7. ของใช้ส่วนตัวอื่นๆที่จำเป็น
 
หมายเหตุ รถบริการรับส่งนักเรียนมีเฉพาะในวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น หยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ หากผู้ปกครองมารับและส่งนักเรียนเองที่โรงเรียน ทางโรงเรียนดูแลเด็กในเวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. หรือโทรสอบถามรายละเอียด 043222033 , 0812626033


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว