ReadyPlanet.com
dot dot
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชน

โรงเรียนมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเป็นสำคัญ จัดบรรยากาศในโรงเรียนแบบอบอุ่นเป็นกันเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการตามวัยเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปัญญาของเด็กเป็นการเตรียมพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาชั้นต่อไปCopyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว