ReadyPlanet.com
dot dot
ปรัชญา

อ.ค.ข. วางรากมั่น มุ่งพัฒนา 

พาสู่วัย  อันสดใส

 

 

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น วางรากมั่นในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พร้อมกันนี้ยังมุ่งพัฒนาให้การเรียนการสอนของครูและเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดี สดใส เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของชาติสืบไป
 
 
วางรากมั่น  หมายถึง  วางรากมั่นในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล  ต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้าน
มุ่งพัฒนา  หมายถึง การพัฒนาให้การเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในภายหน้า
พาสู่วัยอันสดใส  หมายถึง  ให้นักเรียนได้มีอนาคตที่ดี  สดใส เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศชาติสืบไป
 


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว