ReadyPlanet.com
dot dot
เป้าหมาย

 

เป้าหมายของโรงเรียน
                ด้านนักเรียน
                การจัดการศึกษาโรงเรียนมุ่งพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข
 
                ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
                กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ครูศึกษาค้นคว้าหลักสูตร เขียนแผนการสอน เตรียมสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดประสบการณ์จริงให้แก่เด็กได้เรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทย และความเป็นไทย ใช้ภาษาสื่อสารได้ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม   มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
 
                ด้านบุคลากร
                บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีความอุตสาหะ มุ่งมั่นในการสอนเด็กให้มีพัฒนาการ เรียนรู้ตามหลักสูตร และมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า และมุ่งพัฒนาตนเองให้เป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติต่อไป
 
                การบริหารการจัดการ
                โรงเรียนมีความตั้งใจจริง และมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยให้มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขภาพจิตดี มีความสุข โดยส่งเสริมการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้พอเพียงแก่ความต้องการของนักเรียน และส่งเสริมบุคลากรครูโดยส่งไปฝึกอบรมให้มีความรู้เพิ่มเติมกับสถาบันภายนอก เพื่อนำมาพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น การบริหารงานยึดหลักประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองในการชี้แนะข้อดี เพื่อให้โรงเรียนนำมาปรับปรุงแก้ไข
 


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว