ReadyPlanet.com
dot dot
ภาระกิจ

ภาระหน้าที่

1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2 พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ

3 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล

5 พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรมของบุคลากร

6 พัฒนาหลักสูตร

7 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรี่ยนรู้

8 พัฒนาเทคโนโลยี สิ่่งอำนวยความสะดวกให้พอเพียงและทันสมัย

9 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรอื่น และศิษย์เก่าCopyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว