ReadyPlanet.com
dot dot
เอกสารการสมัครเรียน

เอกสารการสมัครเรียนมีดังนี้

1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 แผ่น

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1   แผ่น

3. รูปถ่ายนักเรียนขนาดใดก็ได้ จำนวน  2 แผ่นCopyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว