ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน      อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น
ที่อยู่                 เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า   อำเภอเมือง     จังหวัดขอนแก่น   40000
เบอร์โทรศัพท์   043-222033                             เบอร์แฟกซ์       043-222033
Website           www.kccschool.com               Email : kccschool @ thaimail.com
ประเภท            สามัญศึกษา   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประวัติโรงเรียน                       
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น เป็นโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษา ได้รับอนุญาตให้
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1- อนุบาล 3 ตามใบอนุญาตเลขที่ 166/2530 ลงวันที่ 22 มกราคม 2530 
เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา โดยมีนายมงคล ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นางฐิติพร   ประนอมสกุล   เป็นอาจารย์ใหญ่ มี ฯพณฯ ท่านอุทัย   พิมพ์ใจชน และ ดร.ตระกูล ดอกบัว เป็นที่ปรึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น มีเนื้อที่ 3 งาน 53 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารคอนกรีต 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง  
ปี 2545 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงผู้จัดการจากนายมงคล ดอกบัว เป็น ดร.ดำรงพล ดอกบัว
ปี 2548 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 นายมงคล   ดอกบัว ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ได้โอน
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น   ให้ ดร.ดำรงพล ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาต    และมี
อาจารย์มงคล ดอกบัว เป็นที่ปรึกษา 
            ปี   2549   โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ใหญ่จากเดิมคือ นางฐิติพร   ประนอมสกุล   เป็น 
ดร.ดำรงพล   ดอกบัว   และได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเพิ่ม 1 ชั้น    3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนดังนี้ หลังที่ 1 เป็นโรงอาหาร 1 ห้อง, ห้องครัว 1 ห้อง, ห้องเรียนชั้นอนุบาล   3 ห้อง , ลานกิจกรรม 1 ห้อง   หลังที่ 2   เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 1 ห้อง, ห้องธุรการ 1 ห้อง, ห้องน้ำ 1 ห้อง หลังที่ 3 เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
            เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น   มีดังนี้ ภายในการเคหะแห่งชาติขอนแก่น    และอำเภอเมืองบางพื้นที่ได้แก่ ตำบลเมืองเก่า, ตำบลในเมือง, ตำบลพระลับ, ตำบลท่าพระ, ตำบลบ้านเป็ด, ตำบลดอนหัน, ตำบลศิลา
หลักสูตรและแนวการสอน
            จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยมีคุณครูคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด
ผู้อำนวยการ                 ดร.ดำรงพล   ดอกบัว
ปีที่เปิดสอน                  ปี พ.ศ. 2530
ระดับที่เปิดสอน            ระดับเนอสเซอรี่และระดับอนุบาล
เปิดรับเด็กพิเศษเรียนร่วม         ประเภทออทิสติกและเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ
เกณฑ์ในการรับสมัครนักเรียน รับสมัครนักเรียนทั่วไปทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่ 1-6 ปี แบบไป-กลับและรับสอนพิเศษในวันหยุดเรียนและช่วงปิดเทอม
เกณฑ์อายุในการรับนักเรียน     ชั้นเนอสเซอรี่รับตั้งแต่อายุ 1-3 ปี
                                                ชั้นอายุรับตั้งแต่อายุ   3-6 ปี
จำนวนนักเรียนที่รับต่อปี         50 คน
จำนวนครูทั้งหมด                     13 คน
จำนวนครูต่าง ๆ ประเทศ          - คน
จำนวนห้องเรียน                      7   คน
จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน   25 คน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร             สอนว่ายน้ำและสอนคอมพิวเตอร์เสริมทักษะให้กับนักเรียนฟรี! ไม่คิดค่าใช่จ่าย
รถรับส่งนักเรียน                      รถตู้รับ-ส่งนักเรียนจำนวน 5 คันรับทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น
ค่าเล่าเรียนแรกเข้า                    ไม่มี
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมการศึกษา   เรียนฟรี
ชื่อผู้ประสานงาน                     ดร.ดำรงพล   ดอกบัว
เบอร์โทรศัพท์มือถือ                 081-2626033


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว