ReadyPlanet.com
dot dot

 

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชื่อ  ดร.ดำรงพล  ดอกบัว

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอกการบริหารการศึกษา (Ph.D.)Magadh University,Bodh - Gaya   

 

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อจริง  ดร.ดำรงพล   นามสกุล  ดอกบัว  เกิดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2522 สัญชาติ ไทย  ศาสนา คริสต์

บิดาชื่อ นายมงคล ดอกบัว  มารดาชื่อ นางวีณา ดอกบัว

ที่อยู่ปัจจุบัน  หมู่บ้านการเคหะ บ้านเลขที่ 3/182 ถ.กลางเมือง  ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร.081-2626033  

ประวัติการศึกษา

ลำดับที่

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

1

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2545

 

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา)

2

 

ปริญญาโท

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

2548

 

ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา)

3

 


 

 4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


ปริญญาเอกการบริหารการศึกษา (Ph.D.)   

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน

 


 

Magadh University,Bodh

- Gaya  ประเทศอินเดีย 

  

2554

 


 

2557 

   

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 


 

ปริญญาเอก 

ประวัติการทำงาน 

1.ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

2.ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการที่โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

3.ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2548

4.ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

5.ได้รับการมอบอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

6.ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และถ้วยเกียรติยศ การแข่งขันกีฬานักเรียน - นักศึกษา ครั้งที่ 25 แคนเกมส์ ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2547

7.ได้รับการโอนกิจการโรงเรียนและเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

8.ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่นเมื่อปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

9.ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถามในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าและตำบลบ้านเป็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้จัดทำ ดร.ดำรงพล ดอกบัว/E-mail : Dr.dumrongpoldokbua@hotmail.com Web Master : นางภัทราวัลย์ดอกบัว